Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Наказ № 5-1 "Про затвердження Положення про атестаційну комісію з набуття прав представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин"

Про затвердження Положення про атестаційну комісію з набуття прав представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

 

Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 8 січня 2003 року N 5-1

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2003 р. за N 60/7381

 

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про атестаційну комісію з набуття прав представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, що додається.

2. Відділу правового та організаційного забезпечення (Курочка Ю. Є.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Державної служби з охорони прав на сорти рослин Бочкарьова А. М.

 

 

 

 Голова                                                                                                                                 В. В. Волкодав   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 8 січня 2003 р. N 5-1
 
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 2003 р. за N 60/7381 

ПОЛОЖЕННЯ
про атестаційну комісію з набуття прав представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

 1. Загальні положення

 1.1. Атестаційна комісія з набуття прав представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин (далі - Атестаційна комісія) створюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин".

 1.2. Атестаційна комісія у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну службу з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортслужба), наказами Держсортслужби, а також цим Положенням.

 2. Формування Атестаційної комісії

 2.1. Атестаційна комісія формується із числа представників державної системи охорони прав на сорти рослин, провідних учених, селекціонерів та інших осіб.

 2.2. Атестаційна комісія в складі голови, заступника голови та трьох членів затверджується наказом Держсортслужби.

 3. Основні завдання Атестаційної комісії

3.1. Основним завданням Атестаційної комісії є розгляд заяв та атестація осіб, які набуватимуть правового статусу представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин (далі - кандидат у представники). 

3.2. Атестаційна комісія:

- затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає екзаменаторів;

- розглядає заяви кандидатів у представники і приймає рішення щодо допуску їх до екзаменів;

- розглядає результати екзаменів та затверджує їх;

- приймає рішення щодо атестації кандидатів у представники.

4. Подання документів і прийняття рішень про допуск до екзаменів

4.1. Кандидат у представники подає до Держсортслужби заяву про проведення атестації за зразком, установленим Положенням про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин". 

4.2. До заяви додається:

- копія диплома про вищу освіту;

- витяг з трудової книжки; 

- копія паспорта громадянина України;

- документи, які підтверджують не менш як 5-річний досвід роботи у сфері охорони прав на сорти рослин;

- інші документи, що свідчать про рівень професійних знань кандидата у представники (за його бажанням);

- довідка про внесення плати.

4.3. Атестаційна комісія проводить засідання у разі потреби.

4. Підготовка засідання Атестаційної комісії забезпечується її головою або заступником голови. Голова Атестаційної комісії визначає час і місце проведення засідання. Засідання Атестаційної комісії веде її голова, а в разі відсутності голови - його заступник.

4.5. Засідання Атестаційної комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не менш як три члени комісії.

4.6. На засіданні ведеться протокол, який підписується головуючим та членами комісії, які брали участь у засіданні.

4.7. Якщо кандидатом у представники подані всі документи, зазначені в п. 4.2 цього Положення, Атестаційна комісія приймає рішення про допущення кандидата у представники до екзаменів. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, до екзаменів не допускаються, про що їм повідомляється головою Атестаційної комісії.

4.8. Рішення Атестаційної комісії щодо допущення до екзаменів приймаються відкритим голосуванням, більшістю голосів від присутніх членів комісії. При рівності голосів кандидат у представники вважається допущеним до екзамену. Усі члени Атестаційної комісії незалежні і мають рівні права у прийнятті рішення.

4.9. Голова Атестаційної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів у представники про місце і час його проведення (додаток 1).

5. Проведення екзаменів

5.1. Приміщення для проведення атестації має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів у представники та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.

5.2. Кандидати у представники допускаються до здачі екзамену при наявності паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу.

5.3. Екзамен проходить державною мовою, в письмовій формі. Кандидату у представники пропонується один з екзаменаційних білетів на вибір, який містить п'ять питань стосовно набуття, здійснення та охорони прав на сорти рослин.

5.4. Під час проведення атестаційного екзамену і до його закінчення кандидату в представники забороняється залишати приміщення без дозволу екзаменатора.

5.5. Під час підготовки відповідей на питання екзаменаційного білета у приміщенні мають бути не менше трьох екзаменаторів.

5.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат у представники здійснює записи на аркуші із штампом Держсортслужби, на якому обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата у представники, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркушах проставляються підписи кандидата у представники та дата проведення атестації.

5.7. По закінченні часу, відведеного на складання екзамену, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Відповіді спільно оцінюються екзаменаторами, окремо за кожним із завдань, з використанням системи "задовільно" або "незадовільно". Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

5.8. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами Атестаційної комісії в справах Держсортслужби.

6. Прийняття рішень

6.1. Атестаційна комісія на підставі розгляду результатів проведення екзаменів приймає рішення щодо атестації чи відмови в атестації як представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, про що кандидат у представники повідомляється письмово (додаток 2).

6.2. Кандидат у представники, який не склав кваліфікаційних екзаменів, має право на складання їх повторно через рік.

6.3. Рішення Атестаційної комісії про відмову в атестації може бути оскаржене кандидатом у представники в місячний термін, починаючи від дати одержання ним відповідного рішення, в Апеляційній комісії Держсортслужби. Апеляційна комісія приймає відповідне рішення в місячний термін з дати отримання скарги.

6.4. Рішення Атестаційної комісії затверджує голова Держсортслужби.

 

Вчений секретар                                                                                                                                              В. Хількевич  

 

 

 

Штамп Державної служби з охорони
прав на сорти рослин 

 

 

 

Додаток 1
до п. 4.9 Положення про атестаційну комісію з набуття прав

 

 представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

 

 Кандидату у представники з питань
інтелектуальної власності на сорти рослин 

 ____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________
(місце проживання)   

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

За результатами розгляду Вашої заяви і наданих документів Атестаційна комісія допустила Вас до складання екзаменів, які відбудуться "___" ____________ 200_ року о ___ годині в приміщенні Державної служби з охорони прав на сорти рослин за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 15, каб. N ___. 

Голова Атестаційної комісії                       ____________                                      ____________
                                                                  (підпис)                                                  (П. І. Б.)    
 

 

 

 

Додаток 2
до п. 6.1 Положення про атестаційну комісію з набуття прав представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

  ______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________
(місце проживання) 

  ПОВІДОМЛЕННЯ

Рішенням Атестаційної комісії Державної служби з охорони прав на сорти рослин (протокол "___" ____________ 200_ року N ___)

 Ви ____________ (атестовані, не атестовані)
як представник з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

Голова Атестаційної комісії   ____________                                 ____________
                                              (підпис)                                            (П. І. Б.)    

 

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter