Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Положення

1. Загальні положення

1.1 Рада молодих вчених (далі - Рада) Українського інституту експертизи сортів рослин (далі - Інститут) є колегіальним виборним дорадчим органом, що об'єднує молодих співробітників та аспірантів наукових установ, створеним для вирішення наукових проблем, захисту прав та інтересів молодих вчених згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015.

1.2 Рада утворена без обмеження строку діяльності.

1.3 У своїй діяльності Рада керується діючим законодавством на основі принципів добровільності, рівноправності всіх членів Ради, самоврядування, законності, відкритості.

2. Мета: Основною метою діяльності Ради молодих вчених є сприяння науковій роботі, підвищенню професійної кваліфікації молодих співробітників та аспірантів наукових установ, вирішення наукових та соціальних завдань.

3. Основні завдання Ради молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин

3.1 Інформування наукових співробітників Інституту про заходи, програми, проекти, гранти, конференції, пов'язані з діяльністю молодих вчених і підтримка участі в них.

3.2 Сприяння публікаціям молодих вчених, надання методичної, організаційної та, за можливості, матеріальної підтримки.

3.3 Розвиток міжнародних контактів з молодіжними доброчинними організаціями, університетами тощо.

3.4 Представлення інтересів наукових співробітників Інституту в організаціях і об'єднаннях різного рівня, діяльність яких пов'язана з діяльністю молодих вчених.

3.5 Сприяння підвищенню освітнього та професійного рівня молодих співробітників Інституту.

3.6 Виявлення проблем молодих вчених та спеціалістів з метою ведення пошуку шляхів їх вирішення.

3.7 Участь у проведенні кадрової політики Інституту, що враховує інтереси молоді.

3.8 Ініціювання та організація проведення наукових конференцій, курсів, тренінгів, семінарів, циклів лекцій, конкурсів молодих вчених.

3.9 Участь в організації культурно-масових, спортивних і оздоровчих заходів.

3.10 Здійснення іншої діяльності в інтересах молоді, що не суперечить чинному законодавству України.

4. Членство в Раді молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин

4.1 Голова Ради молодих вчених обирається простою більшістю голосів Ради молодих вчених терміном на два роки.

4.2 Голова Ради молодих вчених представляє інтереси Ради перед адміністрацією Інституту та несе на собі інші представницькі функції.

4.3 Голова Ради входить до складу Вченої ради Інституту.

4.4 Голова Ради молодих вчених Інституту від імені Ради молодих вчених може ініціювати розгляд важливих для молоді питань на Вченій раді Інституту.

4.5 Склад та Голова Ради затверджуються на засіданні Вченої Ради Інституту.

4.6 Членами Ради є співробітники Інституту, що займаються науковою діяльністю, а також особи, що навчаються в аспірантурі наукових установ у віці до 35 років включно.

4.7 Члени Ради молодих вчених обираються шляхом відкритого голосування (кваліфікованою більшістю) терміном до трьох років на загальних зборах молодих вчених і спеціалістів, що працюють в Інституті, а також аспірантів і молодих докторантів. Рада молодих вчених має право кооптувати до свого складу нових членів шляхом відкритого голосування Ради (кваліфікованою більшістю). Рада молодих вчених має право на виключення з Ради членів, що не справляються зі своїми обов’язками.

4.8 Членство в Раді автоматично припиняється після досягнення співробітником 36 років, але може бути продовжене рішенням Ради і за бажанням співробітника.

5. Організаційні принципи діяльності Ради молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин

5.1 Рада молодих вчених Інституту обирається у складі 7 чоловік з числа молодих науковців у віці до 35 років (на момент обрання). Збори вважають легітимними, якщо на них присутня більша половина складу молодих науковців.

5.2 Рада координує свою роботу з дирекцією Інституту, з Радами молодих вчених інших наукових установ Національної академії аграрних наук України, Національної академії наук України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

5.3 Засідання Ради молодих вчених Інституту проводиться не рідше одного разу на три місяці.

5.4 Засідання Ради проводить голова, а за його відсутності – заступник голови Ради.

5.5 Рада має право приймати рішення за наявності більшої половини присутніх членів Ради. Рішення приймаються на зборах Ради молодих вчених шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

5.6 Рішення, що потребують у своїй реалізації матеріальних витрат з боку Інституту погоджуються з адміністрацією Інституту в робочому порядку.

5.7 Фінансування діяльності Ради молодих вчених Інституту здійснюється зі спеціального фонду згідно з річним кошторисом, що затверджується керівництвом Інституту.

5.8 За результатами роботи Рада молодих вчених готує річний звіт, який є складовою річного звіту Інституту.

5.9 Положення про Раду молодих вчених і наступні зміни до нього схвалюються на засіданні Ради молодих вчених Інституту та затверджуються Вченою Радою Інституту.

6.    Права та обов'язки

6.1 Члени Ради мають рівні права і обов'язки та послуговуються її підтримкою на рівноправній основі.

6.2 Члени Ради мають право:

- брати участь у зборах Ради, надавати будь-які пропозиції, що стосуються діяльності організації;

- звертатися до Ради з проханням підтримати будь-яку власну діяльність, у межах компетенції Ради;

- на оплачувану відпустку тривалістю 5 днів за умови захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук;

- на друк автореферату дисертації за рахунок коштів Інституту.

6.3 Члени Ради зобов'язані:

- виконувати добровільно взяті на себе зобов’язання і доручення, що стосуються діяльності Ради;

- поширювати серед членів Ради і по іншим наявним у Ради каналам будь-яку інформацію, що стосується власної професійної діяльності, що входить до компетенції Ради, якщо поширення такої інформації не порушує права Ради та третіх осіб;

- у будь-якій своїй діяльності, у межах компетенції Ради, дотримуватися рішень Ради та Положення;

- не здійснювати дій, що завдають шкоду або підривають авторитет Ради.

Прийняте на загальних зборах молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин 11 лютого 2016 р.

Затверджене Вченою Радою Українського інституту експертизи сортів рослин.

Протокол №_2_ від «_17_» _лютого_ 2016 р.

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter