Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Українського інституту

експертизи сортів рослин

від «20» лютого 2017 р. № 42-ОД

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Вчену Раду Українського інституту експертизи сортів рослин

 1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Українського інституту експертизи сортів рослин (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі функції.

1.2. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, Статутом Українського інституту експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР), а також цим Положенням.

1.3. Положення про Вчену раду підлягає схваленню Вченою радою та затверджується керівником УІЕСР.

 

2. Компетенція та повноваження Вченої ради

2.1. До виключної компетенції Вченої ради належать питання щодо:

 • визначення стратегії розвитку УІЕСР відповідно до перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
 • проведення наукової і науково-технічної оцінки тематик та результатів науково-дослідних робіт;
 • затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, робіт та методик;
 • удосконалення та розвитку структури УІЕСР;
 • затвердження результатів атестації наукових працівників та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
 • висування наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
 • затвердження річних звітів про діяльність та фінансових планів УІЕСР;
 • ухвалення рішення про розміщення власних надходжень коштів УІЕСР у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
 • погодження переліку професій і посад УІЕСР, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

2.2. До повноважень Вченої ради належить також:

 • наукове рецензування та затвердження до друку наукових видань;
 • внесення на розгляд зборів колективу наукових працівників УІЕСР подання про відкликання керівника УІЕСР не менш як половиною складу Вченої  ради;
 • прийняття рішення про прирівняння наукового стажування наукового працівника УІЕСР до підвищення кваліфікації;
 • затвердження звітів наукових працівників УІЕСР про результати навчання, стажування та виконання завдання;
 • прийняття рішення про здійснення керівником УІЕСР прав учасника господарського товариства від імені УІЕСР відповідно до часток (акцій) у статутному капіталі господарських товариств (крім їх відчуження), співзасновниками яких є УІЕСР.

2.3. За рішенням керівника УІЕСР на розгляд Вченої ради можуть бути внесені питання управління науковою та науково-виробничою діяльністю УІЕСР.

 

3. Кількісний склад та порядок обрання членів Вченої ради

3.1. До складу Вченої ради входять 21 особа.

3.2. Членами Вченої ради за посадою є:

 • керівник УІЕСР;
 • заступник керівника УІЕСР з наукової роботи;
 • вчений секретар УІЕСР;
 • Голова Ради молодих вчених УІЕСР;
 • особа, делегована до Вченої Ради Первинною професійною спілкою «Профспілкова організація сортовипробувачів».

3.3. Члени Вченої ради в кількості 16 осіб, що складає не менш як три чверті кількісного складу Вченої  ради, обираються таємним голосуванням на зборах наукових працівників УІЕСР з числа наукових працівників УІЕСР та провідних вчених з інших наукових установ.

3.4. Місце та час проведення зборів наукових працівників УІЕСР визначається розпорядчим документом керівника УІЕСР, який підлягає оприлюдненню шляхом розміщення на стендах у адміністративному приміщенні та на веб-сайті УІЕСР не пізніше ніж за 5 днів до проведення зборів.

3.5. Відповідальність за належну організацію виборів членів Вченої ради покладається на керівника УІЕСР.

3.6. З метою проведення виборів членів Вченої ради шляхом таємного голосування на зборах наукових працівників УІЕСР обирається лічильна комісія у складі 3-х осіб, яка:

 • обирає з свого складу голову та секретаря лічильної комісії;
 • фіксує пропозиції учасників зборів щодо кандидатів у члени Вченої ради;
 • формує бюлетень для голосування та розмножує його у потрібній кількості;
 • видає бюлетені учасникам зборів, які підтверджують факт отримання бюлетеня власноручним підписом у відповідній відомості;
 • опечатують урну для голосування;
 • здійснюють моніторинг процесу голосування та підрахунок голосів, поданих за кожного з кандидатів;
 • складають та підписують протокол підрахунку голосів, встановлюють результати виборів та їх оприлюднення шляхом розміщення відповідної інформації на стендах у адміністративному приміщенні УІЕСР.

3.7. Персональний склад Вченої ради затверджується керівником УІЕСР відповідно до результатів виборів.

3.8. Голова, його заступник та вчений секретар Вченої ради обираються з числа її членів таємним голосуванням членами Вченої ради.

 

4. Порядок роботи Вченої ради

4.1. Основною формою роботи Вченої ради є засідання Вченої ради.

4.2. Вченою радою затверджується план засідань Вченої ради на наступний календарний рік.

4.3. Місце та час проведення чергового засідання Вченої ради визначається головою або заступником голови Вченої ради, а також на вимогу не менше половини членів Вченої ради. Інформація про місце та час проведення, а також проект порядку денного засідання Вченої ради доводиться до відома членів Вченої ради вченим секретарем Вченої ради не пізніше ніж за 2 дні до проведення засідання.

4.4. Члени Вченої ради беруть участь у її засіданнях особисто та не мають права делегувати свої повноваження члена Вченої ради іншим особам.

4.5. Засідання Вченої ради є повноважним приймати рішення у разі, якщо у його роботі беруть участь не менше 2/3 її кількісного складу.

4.6. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосувало не менше 50% членів Вченої ради, що беруть участь у засіданні.

4.7. Вчена рада приймає рішення шляхом їх колегіального обговорення та за результатами відкритого голосування. За рішенням Вченої ради рішення з окремих питань порядку денного може прийматися шляхом проведення таємного голосування.

4.8. Усі рішення Вченої ради вносяться до протоколу засідання Вченої ради, обов’язок ведення, оформлення та зберігання якого покладається на вченого секретаря Вченої ради. Рішення Вченої ради набирають чинності після підписання протоколу засідання Вченої ради Головою або заступником Голови, а також вченим секретарем Вченої ради.

4.9. Вчена рада може створювати власні постійно діючі комісії з питань розгляду робочих програм та методики наукових досліджень, а також з інших актуальних питань діяльності УІЕСР.

4.10. Голова та вчений секретар Вченої ради організовують систематичну перевірку стану виконання рішень Вченої ради та доповідають результати такої перевірки на засідання Вченої ради.

4.11. Відповідальність за організаційну підготовку до чергового засідання Вченої ради та ведення діловодства, пов’язаного з діяльністю Вченої ради  покладається на вченого секретаря Вченої ради.

4.12. Документи Вченої ради підлягають зберіганню протягом 5 років, після чого передаються до архіву УІЕСР.

4.13. Рішення Вченої ради консультативно-дорадчого характеру вводяться в дію розпорядчими документами керівника УІЕСР.

 

5. Права і обов'язки членів Вченої ради

5.1.Члени Вченої ради мають право:

 • брати участь в складанні, обговоренні і затвердженні планів роботи Вченої ради;
 • вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного чергового засідання Вченої ради;
 • попередньо знайомитись з матеріалами і доповідями, які заплановані до розгляду на засіданні Вченої ради;
 • брати участь в колегіальному обговоренні та голосуванні з питань порядку денного;
 • вносити Голові та вченому секретарю Вченої ради пропозиції з питань діяльності Вченої ради та УІЕСР.

5.2.Члени Вченої ради зобов'язані:

 • особисто брати участь у засіданнях Вченої ради;
 • своєчасно та належно виконувати рішення Вченої ради.

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter