Cайт Українського інституту експертизи сортів рослин

 

                                      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

                                                                          

Формальна експертиза

Правила складання та подання заявки на сорт рослин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
аграрної політики України
26.04.2007 N 287

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2007 р.
за N 553/13820

ПРАВИЛА
складання та подання заявки на сорт рослин

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 15 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) (далі - Закон) права на сорт рослин в Україні набуваються шляхом подання до Державної служби з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортслужба) заявки на сорт рослин, експертизи заявки та державної реєстрації прав.

1.2. Відповідно до статей 16-18 Закону ( 3116-12 ) право на подання заявки належить:

1.2.1. автору (авторам) сорту;

1.2.2. спільно автору (авторам) та роботодавцю;

1.2.3. роботодавцю, якщо це обумовлено трудовим договором або договором про створення на замовлення;

1.2.4. правонаступнику автора (авторів) або роботодавця.

1.3. Особа, яка подала до Держсортслужби заявку, є заявником сорту на весь період її розгляду.

1.4. Заявка повинна стосуватися тільки одного сорту та повинна містити:

1.4.1. заяву про визнання прав на сорт (додаток 1) у двох примірниках;

1.4.2. технічну анкету сорту (додаток 2) ( za553-07 ) у двох примірниках;

1.4.3. показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні (якщо в заяві позначено намір набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин) (додаток 3) ( za553-07 ) у двох примірниках;

1.4.4. документ про сплату збору за подання заявки;

1.4.5. документ про повноваження представника (у разі, якщо заявка подається через представника заявника);

1.4.6. копію першої заявки для встановлення пріоритету (якщо заявник просить установити пріоритет за датою подання першої заявки до іншої держави);

1.4.7. переклад першої заявки на українську мову;

1.4.8. фотографії рослин або органів рослини сорту;

1.4.9. зразок посадкового матеріалу сорту;

1.4.10. документ, що засвідчує право заявника (заявників) на подання заявки.

1.5. Відповідно до статті 15 Закону ( 3116-12 ) від імені осіб, зазначених у пункті 1.2 цих Правил, у відношеннях з Держсортслужбою можуть виступати їх представники в межах наданих ним повноважень на підставі договору або довіреності.

1.6. Документи заявки складають українською мовою з використанням однозначної, чітко зрозумілої термінології і заповнюють виключно друкованими літерами.

1.7. Документи заявки мають бути надруковані стандартним шрифтом чорного кольору з використанням матеріалів, які забезпечують тривале зберігання та їх безпосереднє репродукування.

1.8. Якщо заявник є юридичною особою, то документи завіряються печаткою.

2. Складання заяви про визнання прав на сорт

2.1. Форма заяви має 11 розділів, окремі з яких містять пункти. У правому верхньому куті бланка заяви вказано "Номер заявки" і "Дата подання", які заявник не заповнює.

2.2. Заповнюючи розділ "Вид прав", заявник указує мету, з якою подана заявка, ставлячи позначку | або |v| напроти виду прав. До того ж, якщо трудовим договором або договором про створення на замовлення зумовлено відмову автора (авторів) від особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, позначка напроти цього виду прав може не ставитись. У цьому випадку заявник до заявки додає копію відповідного договору.

2.3. У розділі "Заявник" наводиться інформація про заявника.

2.3.1. Для фізичних осіб указують прізвище, ім'я, по батькові, а для юридичних осіб-повне найменування. Будь-які скорочення неприпустимі, повне найменування повинно збігатися зі вказаним на печатці, яка засвідчує підпис уповноваженої на те особи.

2.3.2. Якщо заявником є іноземець, його прізвище має бути написано латинськими літерами, спочатку прізвище, потім ім'я, а поряд, у дужках, транслітерація українською мовою.

2.3.3. Якщо заявником є юридична особа - нерезидент, її назва має бути написана латинськими літерами, а поряд, у дужках, транслітерація українською мовою.

2.3.4. Місце проживання (місцезнаходження) - повна поштова адреса за правилами української пошти.

2.3.5. Якщо заявником є фізична або юридична особа - нерезидент, то повинно бути вказано місце проживання (місцезнаходження) мовою заявника за правилами його держави без транслітерації українською.

2.3.6. Телефон, факс - заповнюючи ці поля заявник проставляє код держави і номер телефону та факсу.

2.3.7. E-mail (адреса електронної пошти) - заповнюється, якщо заявник має електронну пошту.

2.3.8. Громадянство - поле заповнюють, якщо заявник фізична особа. У цьому полі заявник указує код держави відповідно до прийнятих кодів (Country codes in ISO 3166) (додаток 4) ( za553-07 ).

2.3.9. У заяві передбачено заповнення інформації трьома заявниками.

2.3.10. Якщо заявників більше, то відомості про кожного наступного заявника надають на окремому аркуші паперу, який додається до заяви.

2.4. У розділі "Адреса для листування" наводиться адреса, за якою проходитиме листування з усіх питань, пов'язаних з розглядом заявки. Указуються поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти. До того ж заявник указує, чия це адреса, роблячи відповідну позначку - |х| або |v|.

2.5. У розділі "Ботанічний таксон" заявник указує назву ботанічного таксона (виду) латинською (пункт "а") та українською (пункт "б") мовами згідно з додатком 5 ( za553-07). Назва таксона повинна надати можливість чітко ідентифікувати сорт-кандидат як ботанічно, так, певною мірою, і технічно. У назві таксона українською мовою можливі певні уточнення, які допоможуть більш чітко провести експертизу. Наприклад, якщо в заяві на кукурудзу сортом-кандидатом є батьківська лінія, доцільно це вказати: "Кукурудза (батьківська лінія)".

2.6. Розділ "Назва сорту" складається з двох пунктів.

2.6.1. У пункті "а" заявник указує запропоновану ним назву сорту-кандидата українською мовою. Якщо заявлено сорт-кандидат, створений або зареєстрований в іншій державі, назва сорту вказується також мовою заявника.

2.6.2 У пункті "б" заявник указує назву селекційного номера, під якою сорт-кандидат був зазначений упродовж селекційного процесу, що може бути суттєвою допомогою в разі виникнення будь-яких спірних питань щодо права на подання заявки або встановлення пріоритету та інших.

2.7. Заповнюючи розділ "Автором/ами/ сорту є:", заявник робить позначку, чи є заявник (усі заявники) автором (авторами) сорту, чи автором (авторами) сорту є інші особи.

Якщо заявник (або всі заявники) є автором (авторами) сорту, таблицю можна не заповнювати. Якщо вказано, що автором (авторами) сорту є інші особи, то таблиця заповнюється обов'язково, за винятком випадку, коли заявка про набуття права на поширення подана на сорт, який віднесений до загальновідомих без прав інтелектуальної власності на нього, особою, яка не має відомостей про автора сорту.

Роблячи позначку щодо відсутності інших авторів, заявник підтверджує достовірність наданої ним про авторів інформації і те, що ця інформація надалі ним не буде змінюватися.

У розділі "Заявник/и/ отримав/ли/ сорт шляхом:" заявник, якщо він не є автором сорту, зазначає, яким шляхом він отримав сорт.

Якщо зазначено інший шлях отримання сорту, необхідно надати детальну інформацію щодо цього.

У розділі "Сорт створено у державі:" заявник зазначає, у якій державі створено сорт, тобто де проходив селекційний процес.

Заповнення цього розділу допоможе під час експертизи сорту-кандидата дістати уяву щодо ґрунтово-кліматичних умов його

створення та вибрати відповідні умови для експертизи.

2.8. Ураховуючи мету заявки, під час заповнення розділу "Інші заявки на сорт, подані за межами України", заявник указує державу

(код держави), дату подання заявки до компетентного органу цієї держави, номер заявки, стадію розгляду заявки і назву сорту.

Для визначення стадії розгляду заявки використовуються такі

умовні позначення:

А - заявку розглядають;

Б - заявку відхилено;

В - заявку відкликано;

Г - заявку розглянуто позитивно.

2.9. При заповненні розділу "Прошу (просимо) встановити пріоритет за датою подання першої заявки" слід ураховувати, що попередня заявка, подана до іншої держави, повинна бути чинною, тобто її або ще розглядають, або вже розглянуто і щодо неї прийнято позитивне рішення.

2.10. Інформація розділу "Сорт пропонувався до продажу або продавався" дає змогу встановити новизну сорту і тому повинна зазначатись обов'язково.

Якщо заявником указано, що сорт пропонували до продажу або продавали в Україні, або іншій державі (роблячи позначку "так"), необхідно вказати дату продажу і назву сорту, а також державу (код держави), де сорт продано вперше.

2.11. У розділі "Кваліфікаційна (технічна) експертиза сорту"

2.11.1. У пункті "а" розділу "Кваліфікаційна (технічна) експертиза сорту" заявник інформує про стан проведення технічної експертизи сорту-кандидата, якщо така є, роблячи відповідну позначку і вказуючи державу (код держави), де її вже проведено, проводиться або буде проводитися.

2.11.2. У пунктах "б" і "в" заявник гарантує репрезентативність посадкового матеріалу сорту і надає Держсортслужбі певні

повноваження.

2.12. У розділі "До заяви додаються" заявник позначає документи, які він подає разом із заявою.

2.13. Наприкінці заявник проставляє дату заповнення заяви у форматі: ДД.ММ.РРРР. Після підпису зазначаються ініціали та прізвище заявника. Для юридичних осіб підпис уповноваженої особи засвідчується печаткою.

3. Технічна анкета сорту

3.1. Технічна анкета сорту складається з 9 розділів. У преамбулі до Технічної анкети є вимога щодо гібридних сортів, які є предметом заявки, а батьківські лінії надають для експертизи як складову гібридного сорту. Зазвичай це стосується гетерозисних гібридів, і заявник повинен разом з технічною анкетою гібриду надати технічну анкету на кожну з батьківських ліній.

3.2. У другому розділі подають інформацію про заявника: його прізвище, ім'я, по батькові або найменування, місце проживання (місцезнаходження), телефон, факс і електронну адресу (за наявності). Якщо заявників декілька, то перелічують (через кому) у відповідному рядку їх прізвища, ім'я, по батькові (найменування), місця проживання (місцезнаходження), телефони, факси, електронні адреси (за наявності). Інформація цього розділу повинна відповідати інформації щодо заявника (заявників) із заяви.

3.3. У третьому розділі наводять назву сорту. Якщо сорт іноземного походження, то його назву наводять мовою заявника, а поряд (у дужках) транслітерацію українською мовою.

3.4. У четвертому розділі заявник наводить інформацію щодо схеми селекції та розмноження сорту. Інформація цього розділу без згоди заявника не розголошується.

У пункті 4.1 наводять схему селекції. Повинно бути вказано, яким шляхом створено сорт, роблячи відповідну позначку. Якщо для створення сорту застосовано схрещування (контрольоване в цілому або частково), необхідно вказати батьківські сорти (їх назви). 

Якщо сорт створено із застосуванням мутагенезу або відбору мутацій, необхідно вказати вихідний сорт. Якщо сорт створено виявленням та поліпшенням уже відомого сорту, необхідно вказати, де виявлено сорт і яким чином поліпшено. Якщо для створення сорту застосовано інші методи, необхідно зробити відповідну позначку і обов'язково надати докладний опис методу створення.

У пункті 4.2 наводять інформацію щодо методу розмноження сорту. Для сортів, що розмножуються насінням, слід зазначити спосіб запилення, а щодо гібридних сортів, то на окремому аркуші має бути подано схему розмноження з детальною інформацією про всі батьківські лінії, які потрібні для розмноження, уключаючи відомості про їх офіційну реєстрацію. Для сортів, що розмножуються вегетативно, необхідно вказати спосіб розмноження і надати додаткову інформацію щодо розмноження.

3.5. У п'ятому розділі наводять ознаки сорту. Перелік ознак у цьому розділі залежить від ботанічного таксона і містить тільки групові ознаки, що позначені в методиці з цього ботанічного таксона.

3.6. У шостому розділі наводиться інформація про подібні сорти, що, на думку селекціонера, близькі до його сорту. 

Заповнювати таблицю цього розділу слід, користуючись методикою з ботанічного таксона, до якого належить сорт-кандидат. У першій колонці таблиці наводять назву подібного сорту, у другій - номер ознаки з методики, у третій - код прояву ознаки подібного сорту і в четвертій - код прояву ознаки сорту-кандидата. Неприпустимо у цій таблиці застосовувати ознаки, що відсутні в методиці, а також надавати словесний опис ознаки та її прояв. Інформацію щодо додаткових ознак, за якими сорт-кандидат відрізняється від подібного сорту, слід надавати в коментарі.

3.7. У розділі сьомому зазначається додаткова інформація, яка може допомогти під час експертизи сорту. Якщо заявник вважає, що є будь-які додаткові ознаки, крім інформації, яку наведено в розділах 5 та 6, що допоможуть відрізнити сорт, він робить відповідну позначку в пункті 7.1, указуючи - "так" або "ні". Указавши "так", необхідно описати ці ознаки.

У пункті 7.2 заявник відповідає на запитання щодо наявності будь-яких особливих умов для вирощування сорту або проведення експертизи. Якщо такі умови є, необхідно їх указати детально.

У пункті 7.3 заявник повинен надати додаткову інформацію, указавши напрямок широкого використання сорту, а також, роблячи позначку щодо кольорової фотографії сорту, позначити, що до заяви така фотографія додається.

3.8. У розділі восьмому наводиться інформація щодо рослинного матеріалу, який надається для експертизи.

Якщо будь-яка ознака або декілька ознак, що наведені в методиці з ботанічного таксона, можуть змінити ступінь прояву під впливом таких факторів, як шкідники та хвороба, хімічна обробка та інше, це зазначається, указавши - "так". При цьому слід указати ці ознаки, фактор впливу та ступінь прояву.

У пункті 8.2 міститься попередження щодо неприпустимості обробки посадкового матеріалу сорту, що надається на експертизу, але, якщо таку обробку проведено, необхідно вказати яку, зробивши відповідну позначку, і надати детальну інформацію про це.

Якщо посадковий матеріал сорту, який надається для експертизи, був перевірений на наявність вірусу або інших патогенів, про це необхідно вказати в пункті 8.3, роблячи відповідну позначку і надавши подробиці перевірки.

3.9. У дев'ятому розділі заявник підтверджує, що інформація, яку наведено в технічній анкеті, є правильною, проставляє ім'я особи, що підписала анкету і дату заповнення. Якщо заявником є юридична особа, то підпис її керівника чи уповноваженої особи засвідчується печаткою юридичної особи.

4. Показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні

4.1. Назва ботанічного таксона (пункт 1) на бланку вже вказана, оскільки від цього залежить заповнення пункту 5 цих показників.

4.2. У другому пункті наводять інформацію про заявника: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) перелічуються (через кому) у відповідному рядку.

4.3. У третьому пункті наводиться назва сорту.

4.4. У четвертому пункті заявник указує, яку зону він пропонує для вирощування сорту, роблячи відповідну позначку.

4.5. У п'ятому пункті заявник наводить показники, які характеризують придатність сорту для поширення в Україні. Перелік цих показників залежить від культури, до якої належить сорт, і визначається методикою експертизи сорту на придатність до поширення і може бути ширшим, що дає змогу більш уважно оцінити сорт. Заповнюючи цей пункт, заявник повинен пам'ятати, що в колонці "Значення" повинно ставитись одне значення. Указувати інтервал значень неприпустимо.

4.6. У шостому пункті заявник зазначає, що інформація, яку наведено, є правильною, проставляє прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписує документ, підпис і дату заповнення. Якщо заявником є юридична особа, підпис її керівника чи уповноваженої особи завіряють печаткою юридичної особи.

5. Вимоги до інших документів заявки

5.1. Документом про сплату збору за подання заявки є копія платіжного доручення на його перерахування з позначкою банку або відповідна квитанція. У документі про сплату збору зазначаються ім'я (найменування) платника збору, вид збору (за подання заявки), сума сплаченого збору, назва сорту (якщо відомий номер заявки, то цей номер), назва країни платника (якщо платник - нерезидент).

Якщо документ про сплату збору надходить разом із заявкою, про це заявник робить позначку в заяві.

5.2. Документ про повноваження представника заявника надається у разі, якщо заявка подана через представника заявника і в розділі 2 заяви зроблено позначку, що адреса для листування є адресою представника. Документ має бути у вигляді договору або довіреності від заявника на здійснення дій, пов'язаних з розглядом заявки на сорт з повним переліком цих дій. Документ повинен бути нотаріально засвідченим. Якщо такий документ складено в Україні, його засвідчує нотаріус, якщо в іншій країні, документ засвідчують у консульській установі або дипломатичному представництві України. 

Якщо документ складено іншою, ніж українська, мовою, одночасно додають його офіційний переклад.

5.3. Якщо заявник просить установити пріоритет за датою подання першої заявки до іншої держави, він додає копію першої заявки. Копія повинна бути завірена компетентним органом держави, до якого цю заявку було подано.

5.4. Переклад першої заявки на українську мову повинен бути офіційно засвідченим.

5.5. Фотографії рослин або органів рослини сорту потрібно додавати до заяви обов'язково. На фотографіях повинно бути чітко відображено цілу рослину та органи, ознаки яких відрізняють сорт-кандидат від інших сортів. На звороті фотографії заявник зазначає назву ботанічного таксона, назву сорту, указує ознаку її проявлення та дату, коли зроблено фотографію. Зазвичай таких фотографій повинно бути декілька: фото цілої рослин і декілька фото прояву основних ознак (на думку селекціонера).

Якщо фотографії зроблено за допомогою цифрового обладнання (цифровою камерою), то їх можна передати на електронному носії у вигляді окремих файлів графічного формату, до яких додають текстовий файл з поясненнями, указаними в попередньому абзаці.

5.6. Зразок посадкового матеріалу сорту - матеріального носія сорту (далі - дослідний зразок), представлений насінням або садивним матеріалом, надають тільки за сортами родів і видів і в кількості, що наведена в додатку 6.

Дослідний зразок у разі представлення його насінням та суцвіттями (колос, кошик та інше) подають разом із заявкою або впродовж двох місяців від дати її подання.

Якщо дослідний зразок представлено садивним матеріалом -саджанцями, живцями, бульбами, цибулинами тощо, то заявник (представник заявника) надає його в строки, зазначені в надісланому заявнику (представнику заявника) повідомленні, на сортодослідну станцію, яка забезпечує довгострокове зберігання цього зразка.

Кількість дослідного зразка, що надається разом із заявкою, складається з частини, що закладається у сховищі для подальшого постійного зберігання, та частини, що використовується для першого року проведення польових досліджень на відмінність, однорідність та стабільність (для видів, що підлягають експертизі в експертних закладах державної системи з охорони прав на сорти рослин).

5.7. Якщо заявником виступає селекціонер (автор сорту), то документ, що засвідчує право заявника на подання заявки, не подається.

У разі, якщо заявником (заявниками) виступають не всі члени колективу авторів, надається документ, що підтверджує відмову інших авторів від права на подання заявки на сорт.

Якщо заявником виступає роботодавець, надається копія трудового договору або договору про створення сорту на замовлення, у якому передбачено право на подання заявки тільки роботодавця.

Якщо заявником виступає фізична (юридична) особа, яка є правонаступником автора або роботодавця, надається документ, що підтверджує правонаступництво.

Голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин В.В.Волкодав 

Рахунки та реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter