Cайт Українського інституту експертизи сортів рослин

 

                                      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

                                                                          

Довідкова інформація

Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин відомий під назвою UPOV − міжурядова організація, штаб-квартира якої знаходиться у м. Женева Швейцарська Конфедерація. Скорочення «UPOV» − похідне від французької назви організації «Union internationale pour la Protection des ObtentionsVegetales» (далі – UPOV).

UPOV заснований Міжнародною конвенцією з охорони нових сортів рослин («Конвенція UPOV»), підписаною в Парижі 1961 р., яка була переглянута в м. Женева 1972 р., 1978 р. і 1991 р. Акт 1978 р. Конвенція UPOV набув чинності
1995 р. в Україні, Акт 1991 р. – 2007 р.

Мета Конвенції UPOV полягає у забезпеченні визнання державами-членами UPOV досягнень селекціонерів, що займаються створенням нових сортів рослин шляхом надання їм виключного права власності на основі ряду однорідних і чітко обговорених принципів. Для отримання охорони новий сорт повинен бути:

(і) відмінним від існуючих загальновідомих сортів,

(іі) достатньо однорідним,

(ііі) стабільним і

(iv) новим, який не може бути предметом комерційного збуту до певних дат, встановлених шляхом посилання на дату подання заявки щодо надання охорони.

Акти 1978 р. і 1991 р. встановлюють мінімальний об'єм охорони і надають державам-членам UPOV можливість урахування у власному законодавстві національних умов.

Відповідно до Акта 1978 р. мінімальний обсяг права селекціонера передбачає необхідність отримання попередньої згоди власника для виробництва з метою комерційного збуту рослинного матеріалу сорту, що охороняється. В Акті 1991 р. містяться детальніші положення, що регулюють дії стосовно рослинного матеріалу, у зв'язку з якими необхідно отримання дозволу володільця.

Право селекціонера надається на обмежений термін, по закінченню якого сорти, що охороняються таким правом, стають суспільним надбанням. Виходячи з суспільних інтересів і задля уникнення можливих зловживань, право селекціонера підлягає контролю.

Важливо зазначити, що право селекціонера не застосовується за використання сорту для дослідницьких цілей, включаючи використання для цілей селекції, тобто створення нових сортів рослин.

Нові сорти рослин охороняються з метою сприяння розвитку сільського господарства, а також захисту інтересів селекціонера.

Поліпшені сорти є необхідним і прибутковим елементом в економічному сенсі кількісного і якісного розширення виробництва продуктів харчування і отримання джерел енергії та сировини, що відновлюються.

Створення нових сортів рослин потребує значних знань, трудових витрат, матеріальних ресурсів, коштів і часу. Отримання певних виключних прав на новий сорт створює кращі можливості для успіху селекціонерів при компенсації власних розходів і отриманні додаткових коштів для наступних капіталовкладень. Відсутність охорони права селекціонера робить дані цілі важко досяжними, оскільки ніщо не заважає третім особам займатися розмноженням рослинного матеріалу сорту, який створений селекціонером, і здійснювати комерційний збут без всілякого визнання його праці.

Набуваючи статусу держави-члена UPOV, держава заявляє про свої наміри охороняти права селекціонерів на основі принципів, що отримали міжнародне визнання та підтримку. Вона надає змогу національним селекціонерам отримувати правову охорону в інших державах-членах UPOV і стимулювати іноземних селекціонерів вкладати кошти в селекцію рослин і виробництво рослинного матеріалу на власній території. Членство в UPOV надає державі можливість обміну досвідом з іншими державами-членами UPOV, а також вносити свій уклад у розвиток світової селекційної роботи. Для досягнення цієї мети необхідні постійні зусилля з розвитку співробітництва на міжурядовому рівні.

Основна діяльність UPOV полягає у сприянні розвитку міжнародної гармонізації та співробітництва, головним чином між державами-членами UPOV, а також в наданні допомоги державам у підготовці законодавств у сфері охорони прав на сорти рослин. Для ведення успішної міжнародної торгівлі важливі однорідні і, як мінімум, взаємопорівняні правила.

Факт того, що Конвенція UPOV визначає основні концепції охорони сортів, що підлягають обов'язковому включенню до національних законодавств держав-членів UPOV, веде до більшої взаємної відповідності цих законодавств і сприяє більшій однаковості при практичній реалізації систем охорони. По-перше, ця однаковість посилюється за рахунок здійснення в межах UPOV конкретної діяльності, спрямованої на розробку рекомендацій, типових угод і форм, і, по-друге, за рахунок ролі UPOV, як форуму для обміну думками і досвідом.

В UPOV розроблено детальне зведення загальних принципів для проведення експертизи сортів рослин на предмет наявності відмінних ознак, однорідності і стабільності та прийняті більш конкретні рекомендації стосовно більше ніж 200 родів і видів рослин. Ці документи постійно вдосконалюються і їх дія розповсюджується на зростаючу кількість видів і родів рослин. Застосування цих документів не обмежується охороною сортів, а охоплює й інші сфери, наприклад, створення національних переліків і сертифікацію рослинного матеріалу.

Більш тісна співпраця між державами-членами UPOV здійснюється у сфері експертизи сортів рослин. Вона заснована на домовленостях, відповідно до яких одна держава-член UPOV проводить експертизу на прохання інших держав або одна держава-член UPOV у якості основи для прийняття рішення про надання права селекціонера приймає до уваги результати експертизи, отримані іншими державами. Шляхом таких домовленостей держави-члени UPOV можуть скорочувати витрати у зв'язку з практичним застосуванням національних систем охорони, а селекціонери, при відносно низьких витратах, мають можливість отримати правову охорону в декількох державах.

Держави-члени UPOV і Секретаріат UPOV підтримують контакти і надають юридичну, адміністративну та технічну допомогу урядам дедалі більшої кількості держав, що проявляють зацікавленість до діяльності UPOV, а також до охорони прав на сорти рослин. Регулярні контакти підтримуються також із багатьма  міжурядовими і міжнародними організаціями.

Рада UPOV складається з представників членів UPOV. Кожна держава, що є членом UPOV, має в Раді один голос. Відповідно до Акта 1991 р. для деяких міжурядових організацій також передбачена можливість стати членом UPOV.

Завданням Ради є забезпечення інтересів і сприяння розвитку UPOV, а також прийняття програми і бюджету UPOV. Чергові сесії Ради проводяться раз на рік, в разі необхідності можуть скликатися позачергові та надзвичайні сесії. Рада заснувала ряд комітетів, що проводять засідання один чи два рази на рік.

Керівництво Секретаріатом UPOV (так зване "Бюро Союзу") здійснює Генеральний секретар. На основі Угоди про співробітництво, яка укладена зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) – організацією, включеної до системи Організації Об’єднаних Націй (ООН) – Генеральний директор ВОІВ є Генеральним секретарем UPOV. Генеральному секретареві допомагає заступник. Бюро має штат міжнародних співробітників.

Наразі кількість членів UPOV – 73

Документи УПОВ (неофіційний переклад).

Рахунки та реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter