ua

Всі новини

structure

ОГОЛОШЕННЯ

26/03/2024

Повернутись

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 259, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин (далі ‑ УІЕСР), затвердженого наказом УІЕСР від 06.03.2023 № 82-ОД оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад:

№ з/п Вакантна наукова посада УІЕСР Тарифний розряд
1 Завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин 19
2 Науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин 16
3 Старший науковий співробітник сектору математичного моделювання та управління базами даних відділу науково-технічної інформації 18
4 Науковий співробітник сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи 16
5 Науковий співробітник сектору технічних, багаторічних та малопоширених сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 14

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД

Базові вимоги:

1) учасник конкурсу повинен мати:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

2) на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

 • завідувача відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду завідувача відділу терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має доcвід роботи за спеціальністю не менше 10 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 10 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України, із них дві у наукових виданнях інших держав;
 • старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду старшого наукового співробітника терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи за спеціальністю не менше 4 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 5 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України.
 • наукового співробітника ‑ доктор філософії (кандидат наук). На посаду наукового співробітника терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має довід роботи за спеціальністю не менше 2 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 3 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України.

Додаткові вимоги:

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу розгляду заявки, експертизи назви та новизни сортів рослин повинні знати законодавчі та нормативно-правові акти, в сфері охорони прав на сорти рослин, які застосовуються під час розгляду заявки на сорт, експертизи назви, визначення новизни сортів рослин, та сплати зборів за дії в сфері охорони прав на сорти рослин, знати порядок набуття прав на сорт рослин в Україні, мати навички організації, планування та проведення розгляду заявки на сорт, експертизи назви сорту, володіти інформацією щодо розробки планів науково-дослідних робіт, програм, проводити дослідження, володіти методами узагальнення та обробки отриманих даних.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади наукового співробітника відділу розгляду заявки, експертизи назви та новизни сортів рослин повинні знати законодавчі та нормативно-правові акти, в сфері охорони прав на сорти рослин, які застосовуються під час розгляду заявки на сорт, експертизи назви, визначення новизни сортів рослин та сплати зборів за дії в сфері охорони прав на сорти рослин, орієнтуватися щодо понять набуття прав на сорт рослин в Україні, мати навички проведення досліджень, володіти методами узагальнення та обробки інформації.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового співробітника сектору математичного моделювання та управління базами даних відділу науково-технічної інформації повинні знати та вміти працювати з базами даних та здійснювати адміністрування СУБД MSSQL, знати web-програмування: HTML5, CSS3, Java Script, Bootstrap 4/5; мати навички адміністрування СЕВ Аскод або аналогічних систем електронного документообігу.

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади наукового співробітника сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи повинні знати Закони України: «Про медіа», «Про обов'язковий примірник документів», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»; порядок проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, оформлення звітної документації; основи планування випуску друкованої продукції; правила експлуатації і можливості застосування комп’ютерної та оргтехніки; володіти навичками користувача електронної системи Open Journal Systems (OJS); пакетом Access; володіти навичками користувача MS Office (Word, Exсel, PowerPoint), Photoshop, обробки великого масиву даних; мати досвід з планування, організації та проведення наукових, науково-практичних та практичних заходів (конференцій, семінарів, робочих нарад), масових заходів; мати досвід роботи з наукометричними базами «Scopus», «Web of Science».

Кандидати на заміщення вакантної наукової посади наукового співробітника відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин повинні знати законодавство в сфері охорони прав на сорти рослин, основи методики польового досліду, описову морфологію рослин, бути впевненим користувачем MS Office, вміти працювати з великим обсягом інформації, чітко висловлювати свої думки у письмовій та усній формі, бути відповідальними та вміти працювати у команді.

Володіння кандидатами на заміщення керівних вакантних наукових посад (завідувач відділу) англійською мовою на рівні не нижче В2 розглядатиметься конкурсною комісією під час співбесіди як суттєва перевага.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі ‑ кандидат), надає особисто або надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15 (надсилає на адресу електронної пошти  officesops@ukr.net ) наступні документи:

 • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч, на ім’я керівника УІЕСР;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту з додатками (підвищення кваліфікації, здобуття наукового ступеню, присвоєння вченого звання)  військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі ‑ наукові праці), зокрема опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

в іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та вебсайти на яких вони розміщені або електронні копії наукових праць, кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі;

 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • письмове повідомлення у довільній формі про наявність або відсутність потенційного конфлікту інтересів у разі призначення на вакантну наукову посаду, зокрема щодо членів сімей або близьких осіб кандидата, які працюють в УІЕСР або його філіях, а також щодо триваючих в УІЕСР експертиз сортів рослин, авторами або співавторами яких заявлені кандидат, члени сім’ї, або близькі особи кандидата.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі подання вищезазначених документів на адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

До завершення строку, встановленого для прийняття заяв для участі у конкурсі, кандидати, які надіслали заявку поштою або на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, подають до відділу кадрів і діловодства УІЕСР оригінали документів, копії яких додавались до заяви, для перевірки на відповідність встановленим вимогам.

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях з посиланням на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені, або їх електронні копії.

Підготовку та надання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснюється відділом кадрів і діловодства.

У разі надсилання кандидатом документів поштою – датою надання документів вважається вхідна дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, що надіслані поштою і надійшли після закінчення встановленого строку надання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, наданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам, у триденний строк з дня надходження, забезпечує відділ кадрів і діловодства УІЕСР.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Строк приймання документів на участь у конкурсі з дня опублікування до 1800 26 квітня 2024 року.

Документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15, каб. № 22, відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок: (044) 290-41-15, E-mail: office.sops@ukr.net

Конкурс на заміщення вищезазначених вакантних наукових посад відбудеться 10 травня 2024 року о 1000 в УІЕСР за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15.

З питань проведення конкурсу звертатись до відділу кадрів і діловодства – Плиска Людмила Миколаївна – (044) 290-41-15, каб. № 22.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано ‑ посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір.

Конкурсна комісія

Українського інституту експертизи сортів рослин

Повернутись