ua

Всі новини

structure

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад УІЕСР

29/05/2018

Повернутись

На виконання пункту 5 статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII та керуючись Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин (далі ‑ УІЕСР) Конкурсна комісія УІЕСР оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад:

  1. Учений секретар Українського інституту експертизи сортів рослин

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади ученого секретаря:

Кваліфікаційні вимоги. Учений ступінь доктора чи кандидата наук, наявність наукових праць. Досвід наукової й організаційної роботи не менше ніж 10 років. На вакантну наукову посаду ученого секретаря УІЕСР терміном до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти у відповідній галузі знань, які мають зазначений досвід роботи.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади ученого секретаря повинен знати: Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР. Наукові проблеми у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, науки й техніки, напрямки розвитку галузі сільського господарства за профілем діяльності УІЕСР; керівні матеріали вищих органів, вітчизняні й закордонні досягнення з цих питань; установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, їхнього патентно-інформаційного забезпечення; діючі положення з захисту авторських прав, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; порядок проведення конкурсів і атестації наукових працівників; правові питання щодо оформлення договірних відносин за спільного виконання робіт з іншими установами, організаціями та підприємствами; методи організації праці науковців і керування науковими дослідженнями й розробками; керівні матеріали з організації діловодства; дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та протипожежного захисту.

Відповідно до пункту 16. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин затвердженого наказом Українського інституту експертизи сортів рослин від 08 листопада 2016 року № 263-ОД «На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VI, п.п. 5.10, 5.11, 6.9 Антикорупційної програми УІЕСР та його філій, затверджених наказом УІЕСР від 26 квітня 2016 року № 105-ОД, Комісія надає заяви кандидатів та додані до них документи особі, відповідальній за реалізацію Антикорупційної програми УІЕСР та його філій для проведення перевірки з питань наявності чи відсутності потенційного конфлікту інтересів у разі призначення кандидата на вакантну наукову посаду».

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають на ім'я керівника УІЕСР:

  • заяву про участь у конкурсі в довільній формі;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
  • фотокартку розміром 4 х 6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копію документа, який посвідчує особу;
  • перелік публікацій кандидата, інформацію про участь у наукових конференціях, наявність патентів та свідоцтв на винаходи;
  • письмове повідомлення у довільній формі про наявність чи відсутність потенційного конфлікту інтересів у разі призначення на вакантну наукову посаду, зокрема членів сімей або близьких осіб кандидата, які працюють в УІЕСР або його філіях, а також щодо триваючих в УІЕСР експертиз сортів рослин, авторами або співавторами яких заявлені кандидат, члени сім’ї або близькі особи кандидата;
  • інші документи за бажанням кандидата.

Усі перераховані документи, окрім заяви, подаються кандидатом у запечатаному конверті, на якому міститься напис «На конкурс», прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, а також повна назва посади, на заміщення якої претендує кандидат. Зареєстровані заяви кандидатів, а також додані до них запечатані конверти з документами зберігаються в секретаря Комісії та відкриваються лише на засіданнях Комісії.

Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та додані до них документи приймаються секретарем Конкурсної комісії Присяжнюк Л. М. в кабінеті № 10 Українського інституту експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, телефон для довідок – (044) 258-34-56, вн. 130.

Термін подачі заяв – до 15.00 год. «08» червня 2018 року.

Конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад відбудеться «08» червня 2018 року о 16.00 год. в кабінеті № 34 Українського інституту експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15.

«29» травня 2018 р.

Конкурсна комісія Українського інституту експертизи сортів рослин

Повернутись