ua

Новини

structure

Шановні науковці!

16/04/2018

Повернутись

Український інститут ескпертизи сортів рослин запрошує до участі у IV Міжнародній науково-практичній конференції "Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку", що відбудеться дистанційно 07 червня 2018 р.

КЛЮЧОВІ ДАТИ

Не пізніше 11 травня 2018 року надіслати на адресу оргкомітету в електронному вигляді наступні матеріали:

- заявку на участь у конференції;

- тези доповідей.

Участь у конференції є безкоштовною.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (рубрики збірника)

Секція 1. Селекція і генетика сортів рослин.

Секція 2. Сортовивчення, експертиза та методи ідентифікації сортів рослин.

Секція 3. Охорона прав на сорти рослин.

Секція 4. Насінництво, ринок сортів та насіння.

Секція 5. Рослинництво та землеробство.

Секція 6. Біотехнологія та біобезпека.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали конференції буде опубліковано в збірнику тез доповідей, електронна версія якого розміщуватиметься на веб-сторінці http://confer.uiesr.sops.gov.u.

Оргкомітет залишає за собою право відбирати для представлення на конференції тези, що відповідають її тематиці, мають високий науковий рівень та оформлені чітко згідно з вимогами.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

1. Тези доповіді подаються українською або російською/англійською (для іноземних учасників) мовою.

2. Авторів – не більше трьох.

3. Обсяг – 1–2 сторінки формату А4 (.doc/.docx), які не нумеруються.

4. Всі поля – по 2 см, гарнітура – Cambria, кегль – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1 см, інтервал між абзацами «до» та «після» – 0 пт. Текст тез не має містити таблиць, рисунків та списку літератури.

5. Тези повинні бути інформативними та давати повне уявлення про характер отриманих результатів, їхню наукову новизну та актуальність.

6. Структура тез:

– УДК (великими літерами);

– з наступного рядка – прізвище та ініціали автора (-ів) (жирні літери). За наявності кількох авторів з різних установ робляться позначки цифровими індексами (1, 2…) після прізвища автора та перед назвою установи відповідно;

– науковий ступінь, вчене звання та посада автора (-ів) не вказуються;

– з наступного рядка – повна назва та поштова адреса установи (курсив, кегль 11 пт);

– з наступного рядка – електронна адреса відповідального автора (курсив, кегль 11 пт);

– через 1 рядок – НАЗВА ТЕЗ (великими жирними літерами, по центру сторінки);

– через 1 рядок – текст тез.

7. Текст тез має бути ретельно вивіреним. Обов’язковим є використання в тексті між числами тире, а не дефісу (напр., 10–15); між ініціалами та прізвищем, числами й одиницями виміру (напр., Іванов І. І. чи 10 кг), датами (напр., 2016 р.) ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+Пробіл). Назви сортів та гібридів беруться в одинарні лапки (‘…’). Розстановка переносів – заборонена.

8. Електронний варіант тез, разом із заявкою на участь у конференції, надсилаються листом на електронну пошту оргкомітету conferenceuipve@gmail.com. Файли називаються за прізвищем першого автора із додаванням номера секції, наприклад: Petrov_Zaiavka_1, Petrov_Tezy_1.

9. Про отримання та прийняття матеріалів до друку оргкомітет повідомляє кожного учасника індивідуально листом на електронну адресу, вказану в заявці.

10. Оргкомітет залишає за собою право технічного редагування надісланих наукових тез доповідей. Відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен та інших відомостей несуть автори.

Зразок оформлення тез доповіді:

УДК

Іванов І. І.1, *, Петров П. П.2

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, Україна

2Український інститут експертизи сортів рослин, вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ, 03041, Україна

*e-mail: Ivanov@ukr.net

                                                           СОРТОВІ РЕСУРСИ СОНЯШНИКУ

Текст тез……………

Контактні дані:

е-mail: conferenceuipve@gmail.com

Тел.: +38 (044) 258-28-46

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у IV Міжнародній науково-практичній конференції

«СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»,

 що відбудеться дистанційно 07 червня 2018 р., м. Київ

Прізвище, ім’я, по-батькові                                                                                                                                                                                                                   
Науковий ступінь вчене звання посада
Назва установи
Назва тез доповіді
Секція (рубрика збірника)
Контактний телефон (моб.)
Е-mail
Поштова адреса: ПІБ (якщо необхідно) назва установи вулиця, дім, квартира населений пункт район, область індекс
Додаткова інформація для оргкомітету (за потреби)
Підпис

Умови заповнення заявки:

- всі пункти обов’язкові для заповнення;

- якщо авторів декілька, то вказуються дані кожного з них у визначеній послідовності;

- поштова адреса та контактні дані вказуються лише для відповідального автора.


Повернутись