ua

Положення про Раду молодих вчених

structure

Положення про Раду молодих вчених УІЕСР

Затверджено наказом Українського
інституту експертизи сортів рослин 
від «31» березня 2021 р. № 119-ОД   

Положення про Раду молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин

1. Рада молодих вчених (далі ‑ Рада) при Українському інституті експертизи сортів рослин (далі ‑ Інститут) є колегіальним виборним дорадчим органом, що об'єднує молодих вчених для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Раду молодих вчених при Інституті (далі – Положення), розробленим на основі Типового положення про Раду молодих вчених при органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

4. Положення про Раду та зміни до нього затверджуються керівником Інституту.

5. Метою діяльності Ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики в межах компетенції Інституту, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень, підвищенню професійної кваліфікації та захисту їх прав та інтересів.

6. Основними завданнями Ради є:

сприяння взаємодії між Інститутом та молодими вченими;

підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;

консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо;

сприяння залученню молодих вчених до участі в конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;

підтримка молодих вчених у проведенні ними науково-організаційних, наукових та освітніх заходів;

сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.

7. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

представляє інтереси молодих вчених в Інституті, організаціях і об'єднаннях різного рівня, державних та громадських організаціях і сприяє наданню допомоги у вирішенні проблем молодих вчених;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими;

сприяє налагодженню професійних контактів між науковими установами, вищими навчальними закладами України та іноземними науковими установами та організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного проведення заходів з наукової, освітньої діяльності.

8. Рада має право:

подавати пропозиції до керівництва Інститута або Вченої Ради Інституту щодо удосконалення напрямків діяльності у відповідній сфері в частині, що стосується молодих вчених;

одержувати від Інституту необхідну інформацію для забезпечення своєї діяльності;

залучати представників установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати, в разі потреби, для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;

організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової та громадської активності молодих вчених.

9. Склад Ради формується зборами молодих вчених Інституту шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які виявили бажання взяти участь у роботі Ради. Збори молодих вчених можуть проводитись в режимі відеоконференції.

10. Склад Ради обирається строком на п’ять років.

11. Для формування складу Ради Інститут утворює ініціативну робочу групу молодих вчених для формування складу Ради (далі ‑ Ініціативна група).

Якщо при Інституті вже утворена Рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень Рада для формування нового складу утворює Ініціативну групу.

До складу Ініціативної групи входять представники молодих вчених Інституту.

12. Інститут оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про утворення Ініціативної групи.

13. Перші 5 представників молодих вчених, які виявили бажання працювати в Ініціативній групі та подали в електронному вигляді заявку про участь у ній на електронну адресу, вказану в оголошенні, включаються до складу Ініціативної групи.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення зборів для формування складу такої Ради Інститут оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті підготовлене Ініціативною групою повідомлення про дату, час і місце проведення зборів молодих вчених, відомості про склад Ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.

14. Кількісний склад Ради визначається в кількості 7 чоловік з числа молодих вчених у віці до 35 років (на момент обрання) зборами молодих вчених і протягом строку повноважень членів Ради може бути змінений за рішенням Ради та погодженням з керівником Інституту.

15. До складу Ради входять голова Ради, його заступник та секретар Ради, які обираються із членів Ради на її засіданні шляхом голосування.

16. Голова Ради:

головує на засіданнях Ради;

розподіляє обов’язки між заступником та секретарем та іншими членами Ради;

представляє Раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, науковими установами, громадськими об’єднаннями, організаціями, засобами масової інформації, виконує інші представницькі функції;

звітує про діяльність Ради перед керівництвом Інституту;

входить до складу Вченої Ради Інституту;

здійснює інші повноваження, які передбачені цим Положенням про Раду.

17. Голова Ради обирається строком на два з половиною роки з правом подальшого переобрання.

18. Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради.

19. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

20. Члени Ради зобов’язані брати активну участь у роботі Ради і мають право порушувати на її засіданнях будь-які питання, які належать до компетенції Ради відповідно до цього Положення.

21. Повноваження члена Ради припиняються за рішенням Ради:

у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». У цьому разі перебування члена Ради у її складі може бути продовжено до кінця строку повноважень Ради як асоційованого члена з правом дорадчого голосу за рішенням Ради, яке приймається двома третинами її складу;

у разі систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних причин, який тричі підряд не брав участі у засіданнях Ради;

у разі відкликання за рішенням товариства молодих вчених, представником якого він був;

у разі, коли член Ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її складу.

22. Діяльність Ради координується заступником директора Інституту з наукової роботи.

23. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і напрямів роботи.

24. Основною формою роботи Ради є її засідання. Головуючим на засіданні Ради є голова Ради, а в разі його відсутності ‑ його заступник. Засідання Ради можуть проводитись у режимі відеоконференції.

25. Рада визначає та затверджує регламент, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

26. Засідання Ради можуть бути: чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові (скликаються головою Ради або на вимогу не менше ніж однієї третини від загальної кількості членів Ради).

27. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її персонального складу.

28. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини її персонального складу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

29. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового складу Ради, відбувається шляхом відкритого голосування.

30. Рішення Ради оформляються у формі протоколу засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради.

31. Член Ради, який не підтримує пропозиції, ухвалені рішенням Ради, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

32. За результатами роботи Рада готує річний звіт, який підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Інституту.

33. Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Інституту та оприлюднення в інший прийнятний спосіб плану роботи, керівного складу, складу постійних та тимчасових робочих органів, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу тощо.

34. Інститут сприяє діяльності Ради та може фінансувати заходи і проекти, що ініціюються нею.