ua

Положення про Раду молодих вчених

structure

Положення про Раду молодих вчених УІЕСР

                           ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УІЕСР від 03.05.2017 р. № 110-ОД

Положення про Раду молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин

 1. Рада молодих вчених (далі - Рада) при Українському інституті експертизи сортів рослин (далі - Інститут) є колегіальним виборним дорадчим органом, що об'єднує молодих вчених для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Раду молодих вчених при Інституті (далі – Положення), розробленим на основі Типового положення про Раду молодих вчених при органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

4. Положення про Раду та зміни до нього затверджуються керівником Інституту.

5. Метою діяльності Ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики в межах компетенції Інституту, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень, підвищенню професійної кваліфікації та захисту їх прав та інтересів.

6. Основними завданнями Ради є:

7. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

8. Рада має право:

9. Склад Ради формується зборами молодих вчених Інституту шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які виявили бажання взяти участь у роботі Ради.

10. Склад Ради обирається строком на п’ять років.

11.  Для формування складу Ради Інститут утворює ініціативну робочу групу молодих вчених для формування складу Ради (далі - Ініціативна група).

Якщо при Інституті вже утворена Рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень Рада для формування нового складу утворює Ініціативну групу.

До складу Ініціативної групи входять представники молодих вчених Інституту.

12. Інститут оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про утворення Ініціативної групи.

13. Перші 5 представників молодих вчених, які виявили бажання працювати в Ініціативній групі та подали в електронному вигляді заявку про участь у ній на електронну адресу, вказану в оголошенні, включаються до складу Ініціативної групи.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення зборів для формування складу такої Ради Інститут оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті підготовлене Ініціативною групою повідомлення про дату, час і місце проведення зборів молодих вчених, відомості про склад Ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.

14. Кількісний склад Ради визначається в кількості 7 чоловік з числа молодих вчених у віці до 35 років (на момент обрання) зборами молодих вчених і протягом строку повноважень членів Ради може бути змінений за рішенням Ради та погодженням з керівником Інституту.

15. До складу Ради входять голова Ради, його заступник та секретар Ради, які обираються із членів Ради на її засіданні шляхом голосування.

16. Голова Ради:

17. Голова Ради обирається строком на два з половиною роки з правом подальшого переобрання.

18. Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради.

19. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

20. Члени Ради зобов’язані брати активну участь у роботі Ради і мають право порушувати на її засіданнях будь-які питання, які належать до компетенції Ради відповідно до цього Положення.

21. Повноваження члена Ради припиняються за рішенням Ради:

22. Діяльність Ради координується заступником директора Інституту з наукової роботи.

23. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і напрямів роботи.

24. Основною формою роботи Ради є її засідання. Головуючим на засіданні Ради є голова Ради, а в разі його відсутності - його заступник.

25. Рада визначає та затверджує регламент, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

26. Засідання Ради можуть бути: чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові (скликаються головою Ради або на вимогу не менше ніж однієї третини від загальної кількості членів Ради).

27. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її персонального складу.

28. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини її персонального складу.

29. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

30. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового складу Ради, відбувається шляхом відкритого голосування.

31. Рішення Ради оформляються у формі протоколу засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради.

32. Член Ради, який не підтримує пропозиції, ухвалені рішенням Ради, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

33. За результатами роботи Рада готує річний звіт, який підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Інституту.

34. Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Інституту та оприлюднення в інший прийнятний спосіб плану роботи, керівного складу, складу постійних та тимчасових робочих органів, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу тощо.

35. Інститут сприяє діяльності Ради та може фінансувати заходи і проекти, що ініціюються нею.